WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 48
Sắp xếp lại những câu sau thành câu hoàn chỉnh.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:52:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
like / the / weather / fall/ what / is / the / in?
  A - 
What is the weather like in the fall?
  B - 
What the weather is like in the fall?
  C - 
What the is weather like in the fall?
  D - 
What the weather like in the fall is?
2-
building / tallest / in / this / my city / the / is .
  A - 
This the tallest is building in my city.
  B - 
This is building the tallest in my city.
  C - 
This is the tallest in my city building.
  D - 
This is the tallest building in my city.
3-
good / the/ there /let’s / and/ time / beach / go / have / to / a.
  A - 
Let’s go to have a good time there the beach and.
  B - 
Let’s the beach and go to have a good time there.
  C - 
Let’s go to the beach and have a good time there.
  D - 
Let’s go to the beach and have a time good there.
4-
small / thin / sister / white / and / his / lips / teeth / has.
  A - 
His sister thin has lips and small white teeth.
  B - 
His sister has thin small lips and white teeth.
  C - 
His sister thin lips and has small white teeth.
  D - 
His sister has thin lips and small white teeth.
5-
hot / go / when / I/ often/ swimming / it / is.
  A - 
I often go swimming when it is hot.
  B - 
I go often swimming when it is hot.
  C - 
I often go when it is hot swimming.
  D - 
I often go swimming it when is hot.
6-
camping / often / do / how / you / go?
  A - 
How do you often go camping?
  B - 
How often do you camping go ?
  C - 
How do often you go camping?
  D - 
How often do you go camping?
7-
stay / grandparents / vacation / are / with / next / we / to / our / going / summer.
  A - 
We are to going with stay our grandparents next summer vacation.
  B - 
We are going to stay with our grandparents next summer vacation.
  C - 
We are to going stay with our grandparents next summer vacation.
  D - 
We are going to with our grandparents stay next summer vacation.
8-
in / the / Nile River / the / longest / the / is / world.
  A - 
The Nile River the longest is in the world.
  B - 
The Nile River is the longest in world the .
  C - 
The Nile River is the in the longest world.
  D - 
The Nile River is the longest in the world.
9-
house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.
  A - 
Minh lives in a near a lake house.
  B - 
Minh lives in a house near a lake.
  C - 
Minh in a house lives near a lake.
  D - 
Minh lives in a house a lake near .
10-
yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.
  A - 
There is yard a big in front of school our.
  B - 
There is a yard big in front of our school.
  C - 
There is a big yard our school in front of.
  D - 
There is a big yard in front of our school.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
What Do You Eat? - Test 02
English 6 - Test 180
English 6 - Test 227
English 6 - Test 175
Things To Do - Test 11
English 6 - Test 152
English 6 - Test 112
English 6 - Test 138
English 6 - Test 205
English 6 - Test 224
Activities And Seasons - Test 06
Greetings - Test 02
English 6 - Test 163
English 6 - Test 41
At School - Test 06
English 6 - Test 269
English 6 - Test 264
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters