Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 65
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:18:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nga is ___________ a play for the school anniversary celebration.
  A - 
making
  B - 
doing
  C - 
rehearsing
  D - 
practicing
2-
Lan’s grades are poor. She ___________ study harder.
  A - 
can
  B - 
should
  C - 
maybe
  D - 
will
3-
Does Nam play soccer __________ recess?
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
with
4-
Look ! They _________ baseball.
  A - 
to play
  B - 
play
  C - 
are playing
  D - 
plays
5-
Hoa’s new school is __________ than her old school.
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
the biggest
  D - 
the bigger
6-
___________ beautiful girl.
  A - 
What a
  B - 
What
  C - 
How
  D - 
Which
7-
Would you like to drink ________ tea?
  A - 
much
  B - 
any
  C - 
many
  D - 
some
8-
We __________ a test next week.
  A - 
are going to have
  B - 
is going to have
  C - 
am going to have
  D - 
going to have
9-
Which grade are you __________?
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
from
10-
Hung is ___________ student in his class.
  A - 
taller
  B - 
tallest
  C - 
the tallest
  D - 
the taller
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Work And Play - Test 09
At Home And Away - Test 05
English 7 - Test 156
Places - Test 08
English 7 - Test 74
At Home - Test 04
English 7 - Test 119
The World Of Work - Test 03
English 7 - Test 136
At School - Test 09
English 7 - Test 12
English 7 - Test 163
English 7 - Test 16
English 7 - Test 109
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 51
English 7 - Test 125
English 7 - Test 165
English 7 - Test 70
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters