WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

At Home And Away - Test 09
Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it.


Linda: Oh, hi, welcome back! Have a nice trip?
Janet: Oh, it was great! Fresh air and sinshine every day. I just stopped by with this - it's for you.
Linda: Oh, thank you! It's beautiful! I don't have any skirt like this. But you shouldn't have.
Janet: Well, Jim and I wanted thank you for taking care of the house and watering the plants while we were away.
Linda: Well, what are friends for?
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:23:23 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How was Janet's trip?
  A - 
It was great.
  B - 
It was awful.
  C - 
It was wonderful.
  D - 
a & c
2-
Where did she go?
  A - 
Honolulu
  B - 
Maine
  C - 
Hawaii
  D - 
No information
3-
What did Janet give Linda?
  A - 
A plant
  B - 
A skirt
  C - 
A hourse
  D - 
A cushion
4-
Did Linda like it?
  A - 
Yes. She liked it very much.
  B - 
No. She didn't like it.
  C - 
No. She didn't like it very much.
  D - 
No information
5-
What did Linda do while janet was away?
  A - 
She took care Janet's house.
  B - 
She watered Janet's plants.
  C - 
She went on a vacation, too.
  D - 
a & b
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 180
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 31
English 7 - Test 35
English 7 - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
At Home And Away - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 96
At School - Test 11
The World Of Work - Test 02
Personal Information - Test 01
English 7 - Test 126
English 7 - Test 63
Places - Test 07
English 7 - Test 58
Back To School - Test 09
English 7 - Test 15
English 7 - Test 145
English 7 - Test 89
At Home - Test 10
English 7 - Test 86
English 7 - Test 28
At Home - Test 03
English 7 - Test 127
English 7 - Test 10
English 7 - Test 50
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters