Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 161
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:05:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How ……………………. bananas are there?
  A - 
much
  B - 
some
  C - 
any
  D - 
many
2-
There ……………………. twelve bananas.
  A - 
is
  B - 
be
  C - 
been
  D - 
are
3-
- Are there ……………………. onions on the table?
- No, there ……………………. .
  A - 
some/ aren’t
  B - 
any/ isn’t
  C - 
some/isn’t
  D - 
any / aren’t
4-
- ……………………. I help you?
- Yes, I’d like ……………………. cabbages.
  A - 
Can / some
  B - 
Could/ any
  C - 
Can/ any
  D - 
Could/ some
5-
- ……………………. else?
- Yes, I need ……………………. eggs.
  A - 
Anything / some
  B - 
Some/some
  C - 
Anything/ any
  D - 
Something/ some
6-
How ……………………. rice do you want?
  A - 
many
  B - 
more
  C - 
much
  D - 
some
7-
Mrs Tu needs ……………………. beef.
  A - 
some
  B - 
many
  C - 
more
  D - 
much
8-
She ……………………. tall. She is short.
  A - 
don’t
  B - 
didn’t
  C - 
doesn’t
  D - 
isn’t
9-
- How ……………………. is that book?
- 5,000 dong.
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
more
  D - 
some
10-
- What do you ……………………. ?
- I need ……………………. cooking oil.
  A - 
wanted/ any
  B - 
wanting/ some
  C - 
want/ any
  D - 
want / some
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
English 6 - Test 107
Đề Xuất
Your House - Test 12
English 6 - Test 129
Activities And Seasons - Test 12
Man And The Environment - Test 04
English 6 - Test 297
Your House - Test 09
English 6 - Test 177
English 6 - Test 136
Places - Test 02
What Do You Eat? - Test 06
English 6 - Test 183
English 6 - Test 32
English 6 - Test 193
At Home - Test 11
English 6 - Test 240
Places - Test 08
Sport And Pastimes - Test 05
English 6 - Test 293
Out And About - Test 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters