WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 187
Choose the best correct answer ( marked A,B,C or D ) to complete the following sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:02:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tuesday comes before...................
  A - 
Thursday
  B - 
Monday
  C - 
Wednesday
  D - 
Saturday
2-
- What is to the left of ...................... house?
- It's a well.
  A - 
I
  B - 
you
  C - 
he
  D - 
her
3-
My school .................... four floors and my classroom is on the second floor..
  A - 
have
  B - 
is
  C - 
has
  D - 
are
4-
There is a temple next .................... my house.
  A - 
to
  B - 
from
  C - 
on
  D - 
near
5-
Our classes start at ………………seven.
  A - 
fifteen
  B - 
half
  C - 
a quarter past
  D - 
quarter to
6-
- How do you ........................................ your name ?
- Q – U – A – N
  A - 
spell
  B - 
live
  C - 
do
  D - 
did
7-
My brother ........................................ a student in Hue University.
  A - 
am
  B - 
are
  C - 
is
  D - 
been
8-
........................................ is that ?
- That is a television
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Where
  D - 
Whose
9-
Lan : My father is a doctor.
Xuan : My father is a doctor, ........................................
  A - 
too
  B - 
two
  C - 
to
  D - 
tow
10-
- ........................................ is she, Minh ?
- She’s sixty – nine.
  A - 
How many
  B - 
How
  C - 
How old
  D - 
How much
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
The Body - Test 05
English 6 - Test 232
At Home - Test 06
Greetings - Test 07
English 6 - Test 174
English 6 - Test 12
Places - Test 06
English 6 - Test 52
English 6 - Test 136
English 6 - Test 270
English 6 - Test 93
English 6 - Test 171
Staying Healthy - Test 06
Sport And Pastimes - Test 10
Your House - Test 08
English 6 - Test 202
English 6 - Test 190
English 6 - Test 178
English 6 - Test 222
English 6 - Test 256
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters