WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 173
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:52:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nam…………………………teeth after meals.
  A - 
brush
  B - 
wash
  C - 
washed
  D - 
brushes
2-
- Does she………………her homework?
- Yes, she………………
  A - 
do / does
  B - 
does / do
  C - 
do / don’t
  D - 
does/ doesn’t
3-
He is a driver. He can……………………a car, a taxi or a truck
  A - 
ride
  B - 
rides
  C - 
drive
  D - 
drives
4-
There……………a pen, a notebook and an eraser on the desk.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
have
  D - 
has
5-
I am in class 6A ……………..about you?
  A - 
What
  B - 
Why
  C - 
Which
  D - 
Who
6-
They are good students. ………………….books are new.
  A - 
They
  B - 
Their
  C - 
These
  D - 
These
7-
The opposite of " quiet" is…………
  A - 
late
  B - 
big
  C - 
small
  D - 
noisy
8-
I …………… my teeth.
  A - 
wash
  B - 
do
  C - 
make
  D - 
brush
9-
How old are ………….., Trung and Minh?
  A - 
we
  B - 
he
  C - 
she
  D - 
you
10-
The sign says "No smoking". You …………. smoke.
  A - 
can
  B - 
mustn’t
  C - 
must
  D - 
will
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 66
English 6 - Test 281
English 6 - Test 125
Your House - Test 01
English 6 - Test 160
English 6 - Test 127
English 6 - Test 185
English 6 - Test 98
Sport And Pastimes - Test 10
English 6 - Test 106
English 6 - Test 260
Your House - Test 07
English 6 - Test 235
Countries - Test 07
Activities And Seasons - Test 07
Big or Small - Test 10
English 6 - Test 09
English 6 - Test 199
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters