Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 224
Choose the best option to fill in the blank. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:21:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
"…………….. do you feel?"
"I feel tired."
  A - 
What
  B - 
When
  C - 
Why
  D - 
How
2-
I’m tired. I’d like …………….. down.
  A - 
to sit
  B - 
sitting
  C - 
sat
  D - 
sits
3-
I …………….. some noodles because I’m hungry.
  A - 
would
  B - 
wouldn’t like
  C - 
would like
  D - 
wouldn’t
4-
There are …………….. oranges on the table.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
5-
There …………….. some milk in the kitchen.
  A - 
are
  B - 
be
  C - 
am
  D - 
is
6-
There isn’t …………….. books in this room.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
7-
Today is Sunday. Mrs. Huong ......... to the market by motorbike.
  A - 
going
  B - 
goes
  C - 
went
  D - 
go
8-
Every Saturday Hung and his family ......... dinner in a resteurant.
  A - 
had
  B - 
has
  C - 
having
  D - 
have
9-
Minh’s favorite drink ........ fruit juice, but his father and mother like beer.
  A - 
has
  B - 
is
  C - 
be
  D - 
were
10-
How ......... bars of soap do you need?
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
is
  D - 
does
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 107
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Out And About - Test 11
Countries - Test 09
Things To Do - Test 03
Staying Healthy - Test 01
English 6 - Test 63
English 6 - Test 118
English 6 - Test 69
English 6 - Test 164
English 6 - Test 152
English 6 - Test 68
English 6 - Test 138
Activities And Seasons - Test 09
English 6 - Test 229
Staying Healthy - Test 09
The Body - Test 09
English 6 - Test 124
Greetings - Test 07
English 6 - Test 271
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters