Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 224
Choose the best option to fill in the blank. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:57:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
"…………….. do you feel?"
"I feel tired."
  A - 
What
  B - 
When
  C - 
Why
  D - 
How
2-
I’m tired. I’d like …………….. down.
  A - 
to sit
  B - 
sitting
  C - 
sat
  D - 
sits
3-
I …………….. some noodles because I’m hungry.
  A - 
would
  B - 
wouldn’t like
  C - 
would like
  D - 
wouldn’t
4-
There are …………….. oranges on the table.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
5-
There …………….. some milk in the kitchen.
  A - 
are
  B - 
be
  C - 
am
  D - 
is
6-
There isn’t …………….. books in this room.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
7-
Today is Sunday. Mrs. Huong ......... to the market by motorbike.
  A - 
going
  B - 
goes
  C - 
went
  D - 
go
8-
Every Saturday Hung and his family ......... dinner in a resteurant.
  A - 
had
  B - 
has
  C - 
having
  D - 
have
9-
Minh’s favorite drink ........ fruit juice, but his father and mother like beer.
  A - 
has
  B - 
is
  C - 
be
  D - 
were
10-
How ......... bars of soap do you need?
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
is
  D - 
does
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 125
Places - Test 08
At School - Test 09
English 6 - Test 08
English 6 - Test 155
Making Plans - Test 12
The Body - Test 12
English 6 - Test 28
English 6 - Test 33
Staying Healthy - Test 03
English 6 - Test 95
English 6 - Test 62
English 6 - Test 66
English 6 - Test 270
English 6 - Test 75
English 6 - Test 280
English 6 - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters