WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 03
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:32:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nice ______ you.
  A - 
to meeting
  B - 
meet
  C - 
meets
  D - 
to meet
2-
A: Goodbye!
B: _______ .
  A - 
See you later
  B - 
Good evening
  C - 
Hello
  D - 
How are things?
3-
A:_______
B: It’s nine am.
  A - 
What the time is?
  B - 
How is it late?
  C - 
What hour is it?
  D - 
What time is it?
4-
A: Is that your teacher?
B: _______ .
  A - 
Is
  B - 
Yes, it is
  C - 
That one
  D - 
Yes, she is
5-
A: Thank you very much.
B: _______ .
  A - 
That’s all right
  B - 
Please
  C - 
That’s right
  D - 
Nothing
6-
Which word is the odd one out?
  A - 
watch
  B - 
week
  C - 
month
  D - 
year
7-
Complete the square.

  A - 
morning
  B - 
time
  C - 
dark
  D - 
afternoon
8-
ten + five = ______ .
  A - 
twelve
  B - 
thirteen
  C - 
fourteen
  D - 
fifteen
9-
We ______ fine, thank you.
  A - 
be
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
are
10-
A: ______ is your teacher?
B: Miss Lan Phuong.
  A - 
What
  B - 
Where
  C - 
Who
  D - 
When
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Countries - Test 07
English 6 - Test 186
What Do You Eat? - Test 06
English 6 - Test 297
English 6 - Test 96
English 6 - Test 266
At School - Test 01
English 6 - Test 184
English 6 - Test 261
The Body - Test 11
Staying Healthy - Test 01
English 6 - Test 296
Your House - Test 11
English 6 - Test 81
English 6 - Test 286
English 6 - Test 34
English 6 - Test 170
English 6 - Test 274
Things To Do - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters