Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 03
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:45:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nice ______ you.
  A - 
to meeting
  B - 
meet
  C - 
meets
  D - 
to meet
2-
A: Goodbye!
B: _______ .
  A - 
See you later
  B - 
Good evening
  C - 
Hello
  D - 
How are things?
3-
A:_______
B: It’s nine am.
  A - 
What the time is?
  B - 
How is it late?
  C - 
What hour is it?
  D - 
What time is it?
4-
A: Is that your teacher?
B: _______ .
  A - 
Is
  B - 
Yes, it is
  C - 
That one
  D - 
Yes, she is
5-
A: Thank you very much.
B: _______ .
  A - 
That’s all right
  B - 
Please
  C - 
That’s right
  D - 
Nothing
6-
Which word is the odd one out?
  A - 
watch
  B - 
week
  C - 
month
  D - 
year
7-
Complete the square.

  A - 
morning
  B - 
time
  C - 
dark
  D - 
afternoon
8-
ten + five = ______ .
  A - 
twelve
  B - 
thirteen
  C - 
fourteen
  D - 
fifteen
9-
We ______ fine, thank you.
  A - 
be
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
are
10-
A: ______ is your teacher?
B: Miss Lan Phuong.
  A - 
What
  B - 
Where
  C - 
Who
  D - 
When
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
English 6 - Test 107
Đề Xuất
English 6 - Test 257
Your House - Test 05
At Home - Test 07
Man And The Environment - Test 07
English 6 - Test 60
English 6 - Test 61
At Home - Test 09
English 6 - Test 167
English 6 - Test 09
English 6 - Test 233
Staying Healthy - Test 06
Man And The Environment - Test 01
English 6 - Test 263
English 6 - Test 27
English 6 - Test 134
English 6 - Test 205
English 6 - Test 250
English 6 - Test 89
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters