WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 03
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:11:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nice ______ you.
  A - 
to meeting
  B - 
meet
  C - 
meets
  D - 
to meet
2-
A: Goodbye!
B: _______ .
  A - 
See you later
  B - 
Good evening
  C - 
Hello
  D - 
How are things?
3-
A:_______
B: It’s nine am.
  A - 
What the time is?
  B - 
How is it late?
  C - 
What hour is it?
  D - 
What time is it?
4-
A: Is that your teacher?
B: _______ .
  A - 
Is
  B - 
Yes, it is
  C - 
That one
  D - 
Yes, she is
5-
A: Thank you very much.
B: _______ .
  A - 
That’s all right
  B - 
Please
  C - 
That’s right
  D - 
Nothing
6-
Which word is the odd one out?
  A - 
watch
  B - 
week
  C - 
month
  D - 
year
7-
Complete the square.

  A - 
morning
  B - 
time
  C - 
dark
  D - 
afternoon
8-
ten + five = ______ .
  A - 
twelve
  B - 
thirteen
  C - 
fourteen
  D - 
fifteen
9-
We ______ fine, thank you.
  A - 
be
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
are
10-
A: ______ is your teacher?
B: Miss Lan Phuong.
  A - 
What
  B - 
Where
  C - 
Who
  D - 
When
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
Out And About - Test 12
English 6 - Test 31
English 6 - Test 221
English 6 - Test 71
English 6 - Test 08
English 6 - Test 162
English 6 - Test 38
English 6 - Test 128
English 6 - Test 257
Making Plans - Test 12
English 6 - Test 108
English 6 - Test 175
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 82
English 6 - Test 140
English 6 - Test 06
Your House - Test 09
English 6 - Test 246
Activities And Seasons - Test 01
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters