WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:57:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trên 2 cạnh của góc nhọn xOy lấy 2 đoạn AB, CD. E, F, G, H lần lượt là trung điểm cảu AC, BC, BD, DA. Điều kiện để EFGH là hình vuông là:
  A - 
Góc xOy = 900
  B - 
OA = OB
  C - 
AB = CD
  D - 
Điều kiện khác
2-
Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của BC. Trên AM lấy E sao cho AE = 2AM. Biết chu vi của ABEC bằng . Chu vi ABCD bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hình vuông có chu vi a(cm). Tứ giác MNPQ có các đỉnh nắm trên các cạnh của hình vuông và có chu vi b(cm). Khẳng định nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho hình vuông ABCD có đường chéo . Trên các cạnh AB, AD lấy điểm P, Q sao cho . Chu vi ΔAPQ bằng:
  A - 
4cm
  B - 
8cm
  C - 
2cm
  D - 
6cm
5-
Chọn phát biểu đúng?
  A - 
Tứ giác có 2 góc kề một cạnh bù nhau là hình thang
  B - 
Hình thang có 2 góc vuông là hình chữ nhật
  C - 
Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân
  D - 
Hình thang có 2 góc bằng nhau là hình thang cân
6-
Chọn phát biểu sai?
  A - 
Đường trung bình của hình thang là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh của hình thang và bằng nửa tổng hai đáy.
  B - 
Đường trung bình của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông thì qua tâm đối xứng của các hình ấy.
  C - 
Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông có hai đường trung bình.
  D - 
Đường trung bình của hình chữ nhật, hình vuông trùng với trục đối xứng của các hình ấy.
7-
Cho các hình sau:
I. Hình thang cân
II. Hình bình hành
III. Hình chữ nhật
IV. Hình thoi
V. Hình vuông
Có bao nhiêu hình có trục đối xứng?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
8-
Cho hình thang ABCD (AB//CD), AB = 2cm, CD = 3cm. Đoạn thẳng nối trung điểm hai đường chéo có độ dài bằng:
  A - 
1,2cm
  B - 
1,5cm
  C - 
2cm
  D - 
2,5cm
9-
Phát biểu nào sau đây là sai?
  A - 
Tứ giác có các cạnh hoặc các góc bằng nhau từng đôi một là hình bình hành.
  B - 
Hình thang có hai góc đối nhau là hình bình hành.
  C - 
Hình thang có hai góc kề cùng một đáy bù nhau là hình bình hành.
  D - 
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.
10-
Phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Tứ giác có tâm đối xứng là hình bình hành.
  B - 
Tứ giác có hai trục đối xứng là hai đường chéo của nó là hình thoi.
  C - 
Tứ giác có hai trục đối xứng vuông góc với nhau và không đi qua đỉnh của nó là hình chữ nhật.
  D - 
Cả 3 đáp án trên đều sai.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 12
Phân thức đại số - Bài 07
Tam giác đồng dạng - Bài 06
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 10
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Hình thang - Đề 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Phân thức đại số - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 06
Hình Học Lớp 8 - Bài 24
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters