WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:59:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đa thức x3 - 4x2 + 12x - 27 được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
(x - 3)(x2 + x + 9)
  B - 
(x - 3)(x2 - x + 9)
  C - 
(x + 3)(x2 + x - 9)
  D - 
Một kết quả khác.
2-
Đa thức a(b2 + c2) + b(c2 + a2) + c(a2 + b2) + 2abc phân tích thành nhân tử là:
  A - 
(a - b)(b + c)(c + a)
  B - 
(a + b)(b - c)(c + a)
  C - 
(a + b)(b + c)(c + a)
  D - 
Một kết quả khác.
3-
Đa thức x3 - 7x - 6 được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
(x + 1)(x + 2)(x - 3)
  B - 
(x - 1)(x + 2)(x + 3)
  C - 
(x + 1)(x - 2)(x + 3)
  D - 
Một kết quả khác.
4-
Đa thức (x2 + x)2 + 4(x2 + x) - 12 được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
(x - 1)(x + 2)(x2 + x + 6)
  B - 
(x + 1)(x - 2)(x2 + x + 6)
  C - 
(x + 1)(x + 2)(x2 - x + 6)
  D - 
Cả 3 đáp án đều sai.
5-
Phân tích đa thức (x + y + z)3 - x3 - y3 - z3 thành nhân tử ta được:
  A - 
3(x + y)(y + z)(z + x)
  B - 
3(x + y)(y + z)(z - x)
  C - 
3(x - y)(y + z)(z + x)
  D - 
3(x + y)(y - z)(z + x)
6-
Phân tích đa thức A = a2(b - c) + b2(c - a) + c2(a - b) thành nhân tử ta được:
  A - 
(a - b)(b - c)(c - a)
  B - 
(a - b)(b - c)(a - c)
  C - 
(a - b)(c - b)(a - c)
  D - 
Cả 3 đáp án đều sai.
7-
Nếu x3 - 5x2 + 6x = 0 thì giá trị của x bằng:
  A - 
1; 2; 3
  B - 
0; 2; 3
  C - 
1; -2; -3
  D - 
0; -2; -3
8-
Phân tích đa thức x3 - 3x2 - 4x + 12 thành nhân tử ta được:
  A - 
(x - 2)(x + 3)(x - 3)
  B - 
(x + 2)(x + 3)(x - 3)
  C - 
(x + 2)(x - 2)(x - 3)
  D - 
(x + 2)(x - 2)(x + 3)
9-
Nếu 4x2 - 4x -3 = 0 thì giá trị x bằng:
  A - 
-1; 3
  B - 
-1; 2
  C - 
-1/2; 3/1
  D - 
Cả 3 đáp án đều sai.
10-
Phân tích đa thức x4 - 5x2 + 4 thành nhân tử ta được:
  A - 
(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)
  B - 
(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x + 3)
  C - 
(x + 1)(x - 1)(x - 3)(x + 4)
  D - 
Một kết quả khác.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 10
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 19
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Hình Học Lớp 8 - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 06
Tam giác đồng dạng - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 18
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 11
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters