WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:27:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một hình chóp tam giác đều S.ABC và hình lăng trụ đứng đáy tam giác đều có đáy bằng nhau và có cùng thể tích bằng , biết AB = a. Tính chiều cao của hình chóp theo a?
  A - 
a
  B - 
2a
  C - 
3a
  D - 
Đáp số khác
2-
Một hình chóp tam giác đều S.ABC và hình lăng trụ đứng đáy tam giác đều có đáy bằng nhau và có cùng thể tích bằng , biết AB = a. Tính chiều cao của lăng trụ đứng theo a?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Độ dài đường chéo BD' của hình lập phương ABCD.A'B'C'D' bằng . Tính thể tích của hình lập phương?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Một hình chóp đều và lăng trụ đứng có chiều cao bằng nhau, biết thể tích của hình chóp bằng thể tích lăng trụ đứng. Tính tỉ số diện tích hai đáy của hình chóp và lăng trụ đứng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Một hình chóp đều và lăng trụ đứng có diện tích đáy, chiều cao lần lượt là S1, h1 và S2, h2. Biết . Tính tỉ số diện tích của hình chóp đều và hình lăng trụ đứng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
S.ABC là một hình chóp đều có các mặt là tam giác đều cạnh a. Tính độ dài đường cao hình chóp theo a?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
S.ABC là một hình chóp đều có các mặt là tam giác đều cạnh a. Tính thể tích hình chóp theo a?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
S.ABC là một hình chóp đều có các mặt là tam giác đều cạnh a. Gọi O là trung điểm của SH. Khẳng định nào sau đây là sai?
  A - 
  B - 
  C - 
A đúng, B sai
  D - 
A, B đều đúng
9-
Một hình chóp đều S.ABC có đường cao bằng 6cm, người ta cắt hình chóp bằng một mặt phẳng đi qua các trung điểm M, N, P của SA, SB, SC. Biết AB = 4cm. Tính thể tích của hình chóp cụt đều ABC.MNP?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Một lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 4cm, AA' = 3cm. Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đó?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 32
Hình thang - Đề 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 10
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Tam giác đồng dạng - Bài 02
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 18
Tứ Giác - Bài 09
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Hình Học Lớp 8 - Bài 21
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 01
Tam giác đồng dạng - Bài 11
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters