WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:03:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các phương trình sau đây, phương trình nào vô nghiệm?
  A - 
|x - 5| = 3
  B - 
|x + 6| = 1
  C - 
|2x + 3| = 2x + 2
  D - 
|2x - 5| = 4
2-
Nghiệm của phương trình |-3x| = x + 6 là:
  A - 
x = -3
  B - 
x = 2
  C - 
  D - 
3-
Nghiệm của phương trình |2x - 1| + |2x - 5| = 4 là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
x = 3 hay x = 5
5-
Nghiệm của phương trình |x| - 2|x - 1| + 3|x - 2| = 4 là:
  A - 
x = -4
  B - 
x = -1
  C - 
x = 0 hay x = -1
  D - 
x = 4 hay
6-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Giải phương trình |3x| = x + 8
  A - 
x = -4
  B - 
x = 2
  C - 
x = 0
  D - 
x = 4 hay x = -2
8-
Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Phương trình có nghiệm là:
  A - 
  B - 
Vô nghiệm
  C - 
Vô số nghiệm
  D - 
10-
Phương trình có nghiệm là:
  A - 
Vô nghiệm
  B - 
  C - 
Vô số nghiệm
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Tứ Giác - Bài 01
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 17
Phân thức đại số - Bài 09
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 19
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 10
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 03
Bất phương trình bậc nhất - Bài 02
Bất phương trình bậc nhất - Bài 05
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 05
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Tam giác đồng dạng - Bài 12
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 14
Tứ Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Bất phương trình bậc nhất - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters