Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  
445 bài trong 45 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Example:
My parents __________ my grandparents yesterday.
A. not visit
B. didn’t visit
C. don't visit
D. doesn't visit

Demo

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Example: The English books are _________ the back of the library.
a. in
b. on
c. at
d. next

Demo

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Example: Our friends ________ here soon.
a. come
b. will come
c. are coming
d. is coming

Demo

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Example: They usually __________ catch at recess.
a. play
b. playing
c. are playing
d. will play

Demo

Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Example:
She ......... that dictionary because she didn’t know many English words.
A- buy
B- buying
C- bought
D- is buy

Demo

Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Example:
Listening ..... music is more interesting than watching TV.
A- to
B- in
C- on
D- at

Demo

Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Example:
It took Mr. Hoang half an hour to walk to ......... yesterday.
A- work
B- works
C- worked
D- working

Demo

Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Example:
Our children ........ to do a lot of homework every day.
A- have
B- has
C- had
D- having

Demo

Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Example:
We may know the land very little , but we know very _______about the oceans.
A- few
B- little
C- least
D- a little

Demo

Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Example:
They__________ their house yellow last week.
A- painted
B- paint
C- to paint
D- painting

. Xếp theo:      2    3    4    5   ...  45    Right  
Mới cập nhật
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Lịch Sử 07 - Bài 26
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Lịch Sử 07 - Bài 18
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
At Home And Away - Test 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Đề xuất
Work And Play - Test 12
English 7 - Test 13
English 7 - Test 43
English 7 - Test 29
Lịch Sử 07 - Bài 19
Lịch Sử 07 - Bài 16
English 7 - Test 150
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tam giác - Bài 15
English 7 - Test 84
Lịch Sử 07 - Bài 17
English 7 - Test 90
Places - Test 04
English 7 - Test 97
English 7 - Test 92
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
The World Of Work - Test 03
English 7 - Test 76
At School - Test 04
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters