WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phân Thức Đại Số - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:47:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kết quả thu gọn của biểu thức
là:

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
Đa thức nào sau đây thích hợp để điền vào dấu ba chấm của đẳng thức

  A - 
-6x2 + 1
  B - 
-6x2 - 1
  C - 
3x - 6x2
  D - 
-3x + 6x2
3-
Mẫu thức chung của các phân thức là:
  A - 
60x3y2(x - 1)(x + 1)2
  B - 
60x2y3(x + 1)(x - 1)2
  C - 
120x2y3(x - 1)(x + 1)
  D - 
60x2y3(x - 1)(x + 1)2
4-
Kết quả thực hiện phép tính là:
  A - 
1
  B - 
-1
  C - 
0
  D - 
2
5-
Kết quả thu gọn của tích
là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Kết quả thu gọn của tổng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Kết quả thu gọn của phép chia là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Phân thức bằng với phân thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho x2 - 9x + 1 = 0
Giá trị của biểu thức là:
  A - 
0
  B - 
120
  C - 
80
  D - 
-70
10-
Cho các biểu thức:
Khẳng định nào sau đây đúng?
  A - 
A > B
  B - 
A < B
  C - 
A = B
  D - 
Không so sánh được A và B
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 19
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 02
Tứ Giác - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 06
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Tứ Giác - Bài 04
Hình thang - Đề 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 03
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Hình Học Lớp 8 - Bài 27
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 28
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Bất phương trình bậc nhất - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 24
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters