WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:16:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có:

  A - 
5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh
  B - 
5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh
  C - 
6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh
  D - 
6 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh
2-
Hãy chọn câu trả lời sai. Một lăng trụ đứng có đáy là một đa giác có n cạnh thì có:
  A - 
3n cạnh
  B - 
2n đỉnh
  C - 
n mặt
  D - 
Cả A và B đều đúng
3-
Một lăng trụ đứng có đáy là một ngũ giác đều thì có:
  A - 
7 mặt
  B - 
12 đỉnh
  C - 
16 cạnh
  D - 
Cả A, B và C đều sai
4-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AD = 4cm, C'D' = 6cm, CC' = 3cm. Khoảng cách từ A đến đỉnh xa nhất của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. có AB = 6cm, AD = 8cm, AA’ = 10cm. Thể tích hình hộp chữ nhật là:
  A - 
840cm3
  B - 
400cm3
  C - 
720cm3
  D - 
480cm3
6-
Trong các số sau, những số nào có thể là số cạnh của một hình chóp đều?
  A - 
15
  B - 
16
  C - 
21
  D - 
17
7-
Một lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thoi, biết AA' = 10cm, AC' = 14cm, BD' = 12cm. Ta có diện tích xung quanh của lăng trụ đó bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AD = 4cm, C'D' = 4cm , CC' = 3cm. Độ dài AB' bằng:

  A - 
4
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
5
9-
Biết diện tích toàn phần của một hình lập phương là 216cm2. Thể tích của hình lập phương đó là:
  A - 
220cm3
  B - 
236cm3
  C - 
216cm3
  D - 
226cm3
10-
Hình chóp cụt đều có hai đáy là các hình vuông cạnh 4cm và 6cm, cạnh bên bằng 4cm. Ta có đường cao của hình chóp cụt đều này bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 28
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 16
Tứ Giác - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Phân Thức Đại Số - Bài 17
Tam giác đồng dạng - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 19
Tam giác đồng dạng - Bài 06
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Phân thức đại số - Bài 04
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 04
Phân Thức Đại Số - Bài 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters