WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:57:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình chóp cụt đều có đáy là đa giác n cạnh. Trong các kết luận sau kết luận nào sai?

  A - 
Hình chóp cụt đều đó có n + 1 mặt
  B - 
Hình chóp cụt đều đó có n mặt bên
  C - 
Hình chóp cụt đều đó có 3n cạnh
  D - 
Hình chóp cụt đều đó có 2n đỉnh
2-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
  B - 
Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.
  C - 
Cả A và B đều đúng.
  D - 
Cả A và B đều sai.
3-
Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Diện tích cần quét vôi là:
  A - 
60,05m2
  B - 
64,32m2
  C - 
58m2
  D - 
62m2
4-
Một lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thoi, biết AA' = 10cm, AC' = 14cm , BD' = 12cm. Ta có diện tích toàn phần của lăng trụ đó bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Hình chóp cụt đều có hai đáy là các hình vuông cạnh 4cm và 6cm, cạnh bên bằng 4cm. Ta có trung đoạn của hình chóp cụt đều này bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba đáp án trên đều sai
6-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' . Kết luận nào sau đây là sai:
  A - 
(ABCD) ⊥ (ABB'A')
  B - 
DC ⊥ (ABB'A')
  C - 
AA' ⊥ (ABCD)
  D - 
(ADD'A') ⊥ (A'B'C'D')
7-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Hình hộp trên có số cặp mặt song song là:
  A - 
5
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
2
8-
Một lăng trụ đứng có đáy là lục giác đều cạnh 4cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đó bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng 15cm, chiều cao 12cm. Số hình lập phương cạnh 4cm nhiều nhất chứa trong hòm đó là:
  A - 
90
  B - 
81
  C - 
27
  D - 
108
10-
Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 12cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích xung quanh của lăng trụ đó bằng bao nhiêu?
  A - 
18cm2
  B - 
250cm2
  C - 
200cm2
  D - 
260cm2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 16
Tứ Giác - Bài 01
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Phân thức đại số - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 13
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 15
Tam giác đồng dạng - Bài 06
Hình Học Lớp 8 - Bài 08
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Tứ Giác - Bài 02
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 21
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 08
Tứ Giác - Bài 13
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters