WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:29:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng ?
  A - 
Hình bình hành
  B - 
Hình thang cân
  C - 
Hình thang vuông
  D - 
Hình vuông
2-
Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là:
  A - 
Tam giác cân
  B - 
Tam giác đều
  C - 
Tam giác vuông
  D - 
Tam giác nhọn (hoặc tù)
3-
Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng:
  A - 
Cạnh góc vuông
  B - 
Cạnh huyền
  C - 
Đường cao ứng cạnh huyền
  D - 
Nửa cạnh huyền
4-
theo hệ số tỉ lệ k thì theo hệ số tỉ lệ là:
  A - 
-k
  B - 
k
  C - 
  D - 
5-
Cho MN = 3cm, PQ = 7cm. Tỉ số của 2 đoạn thẳng MN và PQ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
theo hệ số tỉ lệ k thì tỉ số bằng:
  A - 
  B - 
k
  C - 
  D - 
k2
7-
Cho Δ ABC có AD là đường phân giác, D ∈ BC ta có:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho ΔABC và ΔDEF có: . Kết luận nào sau đây đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Δ ABC có M ∈ AB . Nếu thì:
  A - 
MN = BC
  B - 
MN//AB
  C - 
MN//AC
  D - 
MN//BC
10-
Cho Δ ABC vuông tại A, BI là đường phân giác (I ∈ AC). Kẻ CH vuông góc với đường thẳng BI (H ∈ BI). Cho biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính độ dài các cạnh AI, IC.
  A - 
AI = 3cm, IC = 5cm
  B - 
AI = 5cm, IC = 3cm
  C - 
AI = 4cm, IC = 6cm
  D - 
AI = 6cm, AI = 4cm
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Tam giác đồng dạng - Bài 02
Tam giác đồng dạng - Bài 10
Hình Học Lớp 8 - Bài 22
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 03
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 07
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình thang - Đề 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 31
Tứ Giác - Bài 07
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 20
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Phân thức đại số - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 34
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters