Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 144
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:46:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- Is your house big ?
- Yes, _______ .
  A - 
it doesn't
  B - 
it isn't
  C - 
it is
  D - 
it don’t
2-
Lan has breakfast _______ 6.30 a.m.
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
on
  D - 
in
3-
______ do you spell your name?
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
When
  D - 
How
4-
- _______ do we have Math ?
- We have it on Monday, Wednesday and Friday.
  A - 
Where
  B - 
When
  C - 
Which
  D - 
How
5-
I ________ my face every day.
  A - 
get
  B - 
wash
  C - 
have
  D - 
go
6-
How ________ students are there in your school?
  A - 
much
  B - 
long
  C - 
more
  D - 
many
7-
I _______ to school at half past six.
  A - 
to go
  B - 
go
  C - 
goes
  D - 
going
8-
- _______ do you go to school?
- I go to school by bike.
  A - 
how
  B - 
when
  C - 
which
  D - 
what
9-
Which is the_____________river in Viet Nam?
  A - 
long
  B - 
longer
  C - 
longest
  D - 
length
10-
- ______________does he go to school?
- He walks.
  A - 
How
  B - 
Where
  C - 
When
  D - 
What
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 27
English 6 - Test 210
English 6 - Test 171
English 6 - Test 115
English 6 - Test 227
English 6 - Test 86
English 6 - Test 126
Sport And Pastimes - Test 01
English 6 - Test 107
Greetings - Test 01
English 6 - Test 175
English 6 - Test 181
Staying Healthy - Test 08
English 6 - Test 08
Your House - Test 11
English 6 - Test 212
Big Or Small - Test 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters