Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 144
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:11:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- Is your house big ?
- Yes, _______ .
  A - 
it doesn't
  B - 
it isn't
  C - 
it is
  D - 
it don’t
2-
Lan has breakfast _______ 6.30 a.m.
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
on
  D - 
in
3-
______ do you spell your name?
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
When
  D - 
How
4-
- _______ do we have Math ?
- We have it on Monday, Wednesday and Friday.
  A - 
Where
  B - 
When
  C - 
Which
  D - 
How
5-
I ________ my face every day.
  A - 
get
  B - 
wash
  C - 
have
  D - 
go
6-
How ________ students are there in your school?
  A - 
much
  B - 
long
  C - 
more
  D - 
many
7-
I _______ to school at half past six.
  A - 
to go
  B - 
go
  C - 
goes
  D - 
going
8-
- _______ do you go to school?
- I go to school by bike.
  A - 
how
  B - 
when
  C - 
which
  D - 
what
9-
Which is the_____________river in Viet Nam?
  A - 
long
  B - 
longer
  C - 
longest
  D - 
length
10-
- ______________does he go to school?
- He walks.
  A - 
How
  B - 
Where
  C - 
When
  D - 
What
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 107
English 6 - Test 206
Đề Xuất
At Home - Test 01
English 6 - Test 236
English 6 - Test 165
At Home - Test 03
What Do You Eat? - Test 05
Making Plans - Test 12
English 6 - Test 289
English 6 - Test 126
Making Plans - Test 01
The Body - Test 07
Activities And Seasons - Test 03
English 6 - Test 246
English 6 - Test 07
English 6 - Test 53
English 6 - Test 98
English 6 - Test 128
English 6 - Test 100
Countries - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters