WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:57:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trên 2 cạnh của góc nhọn xOy lấy 2 đoạn AB, CD. E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, DA. Điều kiện để EFGH là hình thoi là:
  A - 
xOy = 900
  B - 
OA = OB
  C - 
OC = OD
  D - 
AB = CD
2-
Cho hình bình hành ABCD có chu vi bàng 16cm. Chu vi ΔABC = 13cm, . Trên DC lấy điểm E sao cho DE = 2AC. Chu vi ABEC bằng:
  A - 
2dm
  B - 
15cm
  C - 
7,5cm
  D - 
Một kết quả khác
3-
Cho ΔABC cân tại A, AH ⊥ BC. Kẻ HM, HN lần lượt song song với AC, AB (M ∈ AB, N ∈ AC). Chu vi ΔABC = 14cm, MN = 2,5cm. Chu vi AMHN bằng:
  A - 
4,5cm
  B - 
6cm
  C - 
9cm
  D - 
11,5cm
4-
Hình vuông là:
I. Tứ giác có 3 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau.
II. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau tại trung điểm của mỗi đường.
III. Hình thang cân có 1 góc vuông.
IV. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau và có một góc vuông.
V. Hình chữ nhật có 2 cạnh bằng nhau.
VI. Hình thoi có 3 góc bằng nhau.
Chọn phát biểu đúng.
  A - 
I, II, III, IV
  B - 
II, IV, V
  C - 
I, II, VI
  D - 
Tất cả đều đúng
5-
Hình vuông có bao nhiêu tâm đối xứng?
  A - 
1
  B - 
0
  C - 
2
  D - 
3
6-
Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
7-
ABCD là hình thang (AB // CD). Để ABCD là hình vuông thì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 đáp án trên.
8-
Hình vuông có đường chéo dài cm. Chu vi của hình vuông đó là:
  A - 
28cm
  B - 
56cm
  C - 
7cm
  D - 
14cm
9-
Hình vuông có chu vi 10cm. Tổng khoảng cách từ 1 đỉnh của hình vuông đên các đỉnh còn lại và hai đường chéo của hình vuông là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
10-
Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB, CB lấy 2 điểm E, F sao cho BE = CF. CE cắt DF tại M. Ta có bằng:
  A - 
1200
  B - 
1500
  C - 
1800
  D - 
2400
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 10
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Tam giác đồng dạng - Bài 01
Tứ Giác - Bài 08
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Tứ Giác - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Tam giác đồng dạng - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Tứ Giác - Bài 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters