WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:23:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hiện tượng khuếch tán chỉ xảy ra trong:
  A - 
Chất khí
  B - 
Chất lỏng
  C - 
Chất rắn
  D - 
Cả A, B, C đều đúng
2-
Trong các trạng thái: rắn, lỏng, khí. Hiện tượng khuếch tán xảy ra ở trạng thái nào nhanh hơn?
  A - 
Trạng thái rắn
  B - 
Trạng thái khí
  C - 
Trạng thái lỏng
  D - 
Ba trạng thái như nhau
3-
Nhiệt năng là:
  A - 
Động năng chuyển động của phân tử.
  B - 
Động năng chuyển động của vật.
  C - 
Tổng động năng của các phần tử cấu tạo nên vật.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
4-
Khi nhiệt năng của vật càng lớn thì:
  A - 
Nhiệt độ của vật càng cao.
  B - 
Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
  C - 
Vật càng chứa nhiều phân tử.
  D - 
Cả A, B đều đúng.
5-
Có thể thực hiện công cho vật bằng cách:
  A - 
Cho vật tiếp xúc với nguồn nhiệt.
  B - 
Cho vật dịch chuyển.
  C - 
Cả A, B đều đúng.
  D - 
Cả A, B đều sai.
6-
Có thể truyền nhiệt cho vật bằng cách:
  A - 
Cho vật tiếp xúc với vật nóng hơn.
  B - 
Cho vật tiếp xúc với vật lạnh hơn.
  C - 
Cho vật dịch chuyển.
  D - 
Cả A,B,C đều đúng.
7-
Đơn vị của nhiệt lượng là:
  A - 
N (Niutơn)
  B - 
J (Jun)
  C - 
m (mét)
  D - 
kg (kilogam)
8-
Cho hai vật tiếp xúc nhau. Với điều kiện nào thì hai vật có trao đổi nhiệt năng?
  A - 
Cả hai vật đều nóng ở cùng nhiệt độ.
  B - 
Cả hai vật đều lạnh ở cùng nhiệt độ.
  C - 
Nhiệt độ hai vật khác nhau.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
9-
Chọn câu phát biểu đúng:
  A - 
Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ cao tới nơi có nhiệt độ thấp hơn.
  B - 
Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp tới nơi có nhiệt độ cao hơn.
  C - 
Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt chỉ trên vật rắn.
  D - 
Tất cả A, B, C đều đúng.
10-
Những chất nào sau đây dẫn nhiệt?
  A - 
Đất
  B - 
Nước
  C - 
Không khí
  D - 
Cả A, B, C đều dẫn nhiệt
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters