Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 218
Choose the best option to fill in the blank. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:25:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Father, mother, sister, .............., me.
  A - 
teacher
  B - 
student
  C - 
engineer
  D - 
brother
2-
My, your, his, their,..................
  A - 
I
  B - 
her
  C - 
she
  D - 
he
3-
Twelve + seven = ..................
  A - 
ten
  B - 
twenty
  C - 
thirty
  D - 
nineteen
4-
I’m ten ................. .
  A - 
years
  B - 
old
  C - 
years old
  D - 
fine
5-
I’m fine, thanks. ......... you?
  A - 
Are
  B - 
Is
  C - 
How
  D - 
And
6-
- How much are a bowl of noodles and an ice-cream?
- …………….
  A - 
Yes. What do you need?
  B - 
It is round.
  C - 
They are 35,000 dong.
  D - 
A dozen, please.
7-
My house ....... behind the hotel.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
be
  D - 
being
8-
Today is Sunday. Mrs Brown ......... to the market in the morning.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
going
  D - 
went
9-
She needs three cans ...... peas and one kilo ..... tomatoes.
  A - 
to-of
  B - 
none-of
  C - 
of-none
  D - 
of-of
10-
...........drink do you like?
  A - 
Which
  B - 
What
  C - 
Who
  D - 
Whom
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 03
Out And About - Test 05
Activities And Seasons - Test 04
English 6 - Test 195
Making Plans - Test 04
English 6 - Test 299
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 16
English 6 - Test 168
English 6 - Test 97
English 6 - Test 60
Your House - Test 11
English 6 - Test 268
Staying Healthy - Test 02
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 214
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters