Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 218
Choose the best option to fill in the blank. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:45:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Father, mother, sister, .............., me.
  A - 
teacher
  B - 
student
  C - 
engineer
  D - 
brother
2-
My, your, his, their,..................
  A - 
I
  B - 
her
  C - 
she
  D - 
he
3-
Twelve + seven = ..................
  A - 
ten
  B - 
twenty
  C - 
thirty
  D - 
nineteen
4-
I’m ten ................. .
  A - 
years
  B - 
old
  C - 
years old
  D - 
fine
5-
I’m fine, thanks. ......... you?
  A - 
Are
  B - 
Is
  C - 
How
  D - 
And
6-
- How much are a bowl of noodles and an ice-cream?
- …………….
  A - 
Yes. What do you need?
  B - 
It is round.
  C - 
They are 35,000 dong.
  D - 
A dozen, please.
7-
My house ....... behind the hotel.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
be
  D - 
being
8-
Today is Sunday. Mrs Brown ......... to the market in the morning.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
going
  D - 
went
9-
She needs three cans ...... peas and one kilo ..... tomatoes.
  A - 
to-of
  B - 
none-of
  C - 
of-none
  D - 
of-of
10-
...........drink do you like?
  A - 
Which
  B - 
What
  C - 
Who
  D - 
Whom
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 107
English 6 - Test 206
Đề Xuất
English 6 - Test 20
English 6 - Test 150
Things To Do - Test 02
English 6 - Test 116
English 6 - Test 276
English 6 - Test 157
English 6 - Test 24
Staying Healthy - Test 05
English 6 - Test 216
English 6 - Test 272
English 6 - Test 82
English 6 - Test 164
English 6 - Test 292
English 6 - Test 136
English 6 - Test 188
Big or Small - Test 10
English 6 - Test 87
Countries - Test 09
English 6 - Test 230
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters