WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:52:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi nào vật có cơ năng ?
  A - 
Khi vật có khả năng thực hiện một công cơ học.
  B - 
Khi vật có khả năng nhận một công cơ học.
  C - 
Khi vật thực hiện một công cơ học.
  D - 
Cả ba trường hợp trên.
2-
Vật nào không có động năng ?
  A - 
Vật đang bay.
  B - 
Vật đang rơi.
  C - 
Vật đang đứng yên trên tàu hỏa đang chạy.
  D - 
Vật bị biến dạng trên mặt đất.
3-
Quả táo đang rơi, cơ năng của quả táo tồn tại ở dạng nào ?
  A - 
Chỉ có thế năng.
  B - 
Chỉ có động năng.
  C - 
Có thế năng và động năng.
  D - 
Không xác định được vì chưa xác định được độ cao và vận tốc.
4-
Trong các vật cho dưới đây, vật nào có cả động năng và thế năng?
  A - 
Quả lắc đồng hồ đang chạy.
  B - 
Tên lủa đang chuyển động.
  C - 
Trái đất.
  D - 
Cả ba trường hợp trên đều có.
5-
Hai vật có cùng khối l.ượng chuyển động trên mặt sàn nằm ngang, nhận xét nào sau đây là đúng?
  A - 
Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.
  B - 
Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
  C - 
Vật có vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.
  D - 
Vật có cùng khối lượng thì động năng hai vật như nhau.
6-
Nâng vật m lên độ cao h rồi buông tay. Tính cơ năng của vật tại điểm A và tại điểm B. Biết thế năng của vật tại A là 50J.
  A - 
50 J và 50 J .
  B - 
5 J và 0 J.
  C - 
0 J và 50 J.
  D - 
50 J và 0 J.
7-
Nhận xét nào sau đây là sai?
  A - 
Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
  B - 
Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
  C - 
Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
  D - 
Nguyên tử và phân tử chuyển động là do có lực ngoài tác dụng vào.
8-
Nung nóng một khối khí trong bình kín, nhận xét nào sau đây là đúng?
  A - 
Nhiệt độ càng cao khoảng cách giữa các phân tử khí càng tăng.
  B - 
Nhiệt độ càng cao khoảng cách giữa các phân tử khí không thay đổi.
  C - 
Nhiệt độ càng cao vận tốc của các phân tử càng lớn.
  D - 
Nhiệt độ càng tăng vận tốc của các phân tử khí tăng đến một giới hạn nhất định thì dừng lại dù nhiệt độ vẫn cứ tăng.
9-
Đổ 5cm3 đường vào 20ml thể tích nước, thể tích hỗn hợp nước đường là :
  A - 
25ml.
  B - 
20ml.
  C - 
Lớn hơn 25ml.
  D - 
Nhỏ hơn 25ml.
10-
Hiện tượng khuyếch tán là:
  A - 
hiện tượng các hạt chất khi tiếp xúc thì kết hợp với nhau.
  B - 
hiện tượng các chất khi tiếp xúc thì hòa tan lẫn với nhau.
  C - 
hiện tượng các chất khi tiếp xúc thì có một chất này xâm nhập vào chất kia.
  D - 
cả ba trường hợp trên.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters