WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:20:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng. Gió được tạo thành là do:
  A - 
Sự bức xạ nhiệt của lớp không khí nóng.
  B - 
Dòng đối lưu giữa các lớp không khí nóng và không khí lạnh trên mặt đất.
  C - 
Sự bức xạ nhiệt giữa các lớp không khí lạnh và nóng trên mặt đất.
  D - 
Sự dẫn nhiệt giũa các lớp không khí nóng và lạnh trên mặt đất.
2-
Chọn câu đúng. Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng:
  A - 
Từ cơ năng sang cơ năng.
  B - 
Từ nhiệt năng sang cơ năng.
  C - 
Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
  D - 
Từ cơ năng sang nhiệt năng.
3-
Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?
  A - 
Khối lượng của vật
  B - 
Trọng lượng của vật
  C - 
Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật
  D - 
Nhiệt độ của vật
4-
Chọn câu sai trong các câu sau:
  A - 
Chất rắn dẫn nhiệt tốt.
  B - 
Chất lỏng dẫn nhiệt kém.
  C - 
Chân không dẫn nhiệt kém nhất.
  D - 
Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.
5-
Nhiệt lượng của vật thu vào:
  A - 
không phụ thuộc vào khối lượng của vật.
  B - 
chỉ phụ thuộc vào khối lượng và độ tăng nhiệt độ của vật.
  C - 
chỉ phụ thuộc vào chất cấu tạo vật.
  D - 
phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.
6-
Công thức tính nhiệt thu vào của vật là:
  A - 
Q = mq
  B - 
Q = mc(t2 - t1 )
  C - 
Q = mc( t1 + t2 )
  D - 
Q = mct1
7-
Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
  A - 
Dẫn nhiệt
  B - 
Đối lưu
  C - 
Bức xạ nhiệt
  D - 
Dẫn nhiệt và đối lưu
8-
Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 40oC, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
  A - 
320 000 J
  B - 
420 000 J
  C - 
520 000 J
  D - 
620 000 J
9-
Người ta thả miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hổi nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là c1= 4200J/kg.K; của đồng là c2 = 380J/kg.K.
  A - 
10400 J
  B - 
11400 J
  C - 
12400 J
  D - 
13400 J
10-
Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?
  A - 
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.
  B - 
Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.
  C - 
Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.
  D - 
Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters