WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:19:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên?
  A - 
Q = m.c.(t2 − t1)
  B - 
Q = m.c.(t1 − t2)
  C - 
Q = q.m
  D - 
Qtỏara = Qthuvào
2-
Đơn vị của năng suất toả nhiệt là:
  A - 
J/kg.K
  B - 
kg/m3
  C - 
J/kg
  D - 
J
3-
Khi vật lạnh tiếp xúc vật nóng thì nhiệt truyền từ đâu đến đâu ?
  A - 
vật lạnh sang vật nóng
  B - 
vật nóng sang vật lạnh
  C - 
cả hai truyền cho nhau
  D - 
không truyền nhiệt
4-
Sau khi cọ xát miếng đồng trên mặt bàn thì dạng năng lượng nào của miếng đồng đã tăng lên ?
  A - 
Cơ năng
  B - 
Động năng
  C - 
Thế năng
  D - 
Nhiệt năng
5-
Mặt trời truyền nhiệt cho trái đất cách nào ?
  A - 
dẫn nhiệt
  B - 
đối lưu
  C - 
bức xạ nhiệt
  D - 
cả A, B, C
6-
Ta có thể tính công cơ học theo công thức nào ?
  A - 
A = F.s
  B - 
A = F.t
  C - 
A = q.m
  D - 
A = m.c.(t1 − t2)
7-
Tính nhiệt lượng thu vào của 2 kg nước khi được đun từ 30oC đến khi sôi? Biết năng suất toả nhiệt của củi khô: 10.106J/kg; nhiệt dung riêng của nước: 4200J/kg.K
  A - 
588000 J
  B - 
688000 J
  C - 
788000 J
  D - 
888000 J
8-
Các nguyên tử, phân tử, cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên vì?
  A - 
Nhiệt độ của vật tăng.
  B - 
Thể tích của vật tăng.
  C - 
Khối lượng của vật tăng.
  D - 
Trọng lượng của vật tăng.
9-
Công thức tính nhiệt thu vào của vật là:
  A - 
Q = mq
  B - 
Q = mc(t2 − t1 )
  C - 
Q = mc( t1 + t2 )
  D - 
Q = mc t1
10-
Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
  A - 
Dẫn nhiệt
  B - 
Đối lưu
  C - 
Bức xạ nhiệt
  D - 
Dẫn nhiệt và đối lưu
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters